معنی و ترجمه کلمه knife machine به فارسی knife machine یعنی چه

knife machine


ماشين کاردپاک کنى ،چاقوتميزکن ،کاردپاک کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها