معنی و ترجمه کلمه liquidity preference theory به فارسی liquidity preference theory یعنی چه

liquidity preference theory


نظريه رجحان نقدينگى
بازرگانى : بر اساس اين نظريه که بوسيله جان مينارد کينز اقتصاددان انگليسى ارائه شده است پائين امدن نرخ بهره موجب افزايش نقدينگى و کاهش اوراق قرضه بهادار ميشود.

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها