معنی و ترجمه کلمه mixture of tar and bitumen به فارسی mixture of tar and bitumen یعنی چه

mixture of tar and bitumen


معمارى : مخلوط قطران و قير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها