معنی و ترجمه کلمه nouveau riche به فارسی nouveau riche یعنی چه

nouveau riche


(فرانسه )تازه بدوران رسيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها