معنی و ترجمه کلمه nucleophilic aromatic substitution به فارسی nucleophilic aromatic substitution یعنی چه

nucleophilic aromatic substitution


شيمى : استخلاف هسته دوستى اروماتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها