معنی و ترجمه کلمه numerical value به فارسی numerical value یعنی چه

numerical value


روانشناسى : ارزش عددى
ورزش : ارزش عددى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها