معنی و ترجمه کلمه official rate به فارسی official rate یعنی چه

official rate


بازرگانى : نرخ رسمى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها