معنی و ترجمه کلمه operationism به فارسی operationism یعنی چه

operationism


)operationalism(مکتب عملى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها