معنی و ترجمه کلمه participle به فارسی participle یعنی چه

participle


(د ).وجه وصفى ،وجه وصفى معلوم ،وجه وصفى مجهول ،صفت مفعولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها