معنی و ترجمه کلمه plain component به فارسی plain component یعنی چه

plain component


علوم نظامى : متن يا قسمت کشف يک پيام رمز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها