معنی و ترجمه کلمه plane به فارسی plane یعنی چه

plane


سطح صاف ،سطح هموار،سطح مستوى ،رويه هموار،افقى سطح افق ،هواپيما،رنده کردن ،با رنده صاف کردن ،صاف کردن ،جهش شبيه پرواز،سطح تراز،هموار،صاف ،مسطح ،صفحه ،سطح ،مستوى
علوم مهندسى : سطح تراز مسطح
معمارى : رنده
روانشناسى : صفحهعلوم هوايى : هواپيما
علوم نظامى : افقى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده