معنی و ترجمه کلمه proof is the result of evidenc به فارسی proof is the result of evidenc یعنی چه

proof is the result of evidenc


دليل نتيجه مدرک است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها