معنی و ترجمه کلمه prosily به فارسی prosily یعنی چه

prosily


بطور عارى از لطافت ،بطور کسل کننده يا ساده ،بطور مبتذل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها