معنی و ترجمه کلمه qualified endorsement به فارسی qualified endorsement یعنی چه

qualified endorsement


پشت نويسى مقيد،ظهرنويسى مقيد
قانون ـ فقه : ظهرنويسى مشروط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها