معنی و ترجمه کلمه qualified endorsement به فارسی qualified endorsement یعنی چه

qualified endorsement


پشت نويسى مقيد،ظهرنويسى مقيد
قانون ـ فقه : ظهرنويسى مشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها