معنی و ترجمه کلمه radiation of heat به فارسی radiation of heat یعنی چه

radiation of heat


تابش( پرتوى ) گرما،انتقال گرمابوسيله تابش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها