معنی و ترجمه کلمه range calibration به فارسی range calibration یعنی چه

range calibration


تنظيم مسافت
علوم نظامى : تعيين دقت مسافت تنظيم برد سلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها