معنی و ترجمه کلمه reference به فارسی reference یعنی چه

reference


اشاره ،مراجعه رجوع ،ارجاع امر به داورى ،توصيه ،مراجعه و رجوع کردن ،مدارک ،منبع ،ماخذ،ارجاع ،مرجع ،مراجعه ،رجوع ،کتاب بس خوان ،بازگشت ،عطف ،کتاب مخصوص مراجعات علمى وادبى و غيره
علوم مهندسى : راده
معمارى : مرجع
قانون ـ فقه : استفتاء کردن
بازرگانى : معرف ،مرجع
علوم نظامى : سوابق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها