معنی و ترجمه کلمه regulatory به فارسی regulatory یعنی چه

regulatory


نظم دهنده ،تنظيمى
روانشناسى : نظم بخش

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها