معنی و ترجمه کلمه replenishment به فارسی replenishment یعنی چه

replenishment


پر کردن ،تجديد تدارکات و سوخت ،دوباره پرکردن ،بازپرسازى
علوم نظامى : پر کردن روغن ذخيره
علوم دريايى : کالاگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها