معنی و ترجمه کلمه resources به فارسی resources یعنی چه

resources


مدارک ،منابع اماد
روانشناسى : منابع
بازرگانى : منابع
علوم نظامى : ذخاير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها