معنی و ترجمه کلمه round and round به فارسی round and round یعنی چه

round and round


دور تا دور،گرداگرد،از هر سو،ازهر طرف

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها