معنی و ترجمه کلمه said به فارسی said یعنی چه

said


(ماضى واسم مفعول فعل)say ،گفته شده ،مذکور،بيان شده ،گفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها