معنی و ترجمه کلمه said به فارسی said یعنی چه

said


(ماضى واسم مفعول فعل)say ،گفته شده ،مذکور،بيان شده ،گفت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها