معنی و ترجمه کلمه sand trap به فارسی sand trap یعنی چه

sand trap


فرورفتگى مصنوعى شن در ميدان گلف
معمارى : ماسه گير
ورزش : قطعه زمين پر از ماسه بعنوان مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها