معنی و ترجمه کلمه saw toothed به فارسی saw toothed یعنی چه

saw toothed


)sawtooth(داراى دندانه اره مانند،دندانه دندانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها