معنی و ترجمه کلمه scissors به فارسی scissors یعنی چه

scissors


سگک از رو که فشار زياد به کمر وارد مى اورد( کشتى)،پرش قيچى( پرش ارتفاع)،قيچى ،مقراض ،چيز برنده ،قطع کننده
معمارى : قيچى
ورزش : قيچى روى خرک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها