معنی و ترجمه کلمه specious به فارسی specious یعنی چه

specious


خوش منظروبدنهاد،داراى ظاهر زيبا وفريبنده ،ظاهرا صحيح ،بطورسطحى درست ،ظاهرامنطقى ودرست ولى واقعا عکس ان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها