معنی و ترجمه کلمه statement به فارسی statement یعنی چه

statement


عبارت ،ادعاء،تصريح ،ابلاغ ،کشف ،صورتحساب ،صورتمجلس ،صورت حساب ،اظهاريه ،اعلام کردن ،بيان کردن توضيح دادن ،تاکيد کردن ،بيان وضعيت ،اظهار،بيان ،حکم ،گفته ،بيانيه ،تقرير،اعلاميه ،شرح ،توضيح
کامپيوتر : دستور
عمران : صورت وضعيت
ق انون ـ فقه : قطعنامه
بازرگانى : اعلاميه ،صورت وضعيت ،صورت حساب
علوم نظامى : تذکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها