معنی و ترجمه کلمه tessellation به فارسی tessellation یعنی چه

tessellation


مفروش سازى با اجر موزاييک ،موزاييک کارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها