معنی و ترجمه کلمه the first day به فارسی the first day یعنی چه

the first day


نخستين رور،روزاول ،روزيکم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها