معنی و ترجمه کلمه to make allowance به فارسی to make allowance یعنی چه

to make allowance


منظور کردن ،در نظر گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها