معنی و ترجمه کلمه turn به فارسی turn یعنی چه

turn


تراشيدن ،دور زدن ،پيچ مسير،تاباندن ،پيچ تغيير سمت ناگهانى اسکيت ،نوبت ،چرخش ،گردش( بدور محور يامرکزى)،چرخ ،گشت ماشين تراش ،پيچ خوردگى ،قرقره ،استعداد،ميل ،تمايل ،تغيير جهت ،تاه زدن ،برگرداندن ،پيچاندن ،گشتن ،چرخيدن ،گرداندن ،وارونه کردن ،تبديل کردن ،تغيير دادن ،دگرگون ساختن
علوم مهندسى : دور
الکترونيک : دور
ورزش : برگشت شناگر
علوم هوايى : تغيير زاويه اى مسير هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها