معنی و ترجمه کلمه ultrahigh frequency به فارسی ultrahigh frequency یعنی چه

ultrahigh frequency


فرکانس فوق العاده زياد، )UHF(بسامد ماوراء زياد
علوم نظامى : ابر فرکانس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها