معنی و ترجمه کلمه unbeknown به فارسی unbeknown یعنی چه

unbeknown


)unbeknownst(نادانسته ،بنامعلوم ،خارج از معلومات شخصى ،مجهول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها