معنی و ترجمه کلمه دربست به انگلیسی دربست یعنی چه

دربست

en bloc
exclusive
lump

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها