معنی و ترجمه کلمه ممتاز به انگلیسی ممتاز یعنی چه

ممتاز

distinct
distinctive
ditinct
elite
excellent
eximious
gilt edge
gilt edged
good
illustrious
immense
knockout
preferential
privieged
prize
summa cum laude
superior
topping


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها