معنی و ترجمه کلمه bearing به فارسی bearing یعنی چه

bearing


سمت ،ياطاقاه ،تکيه گاه ،بردگاه( پم)،سطح اتکا،ياطاقان سکوى اتصال ،سرسره ريل ،ياطاقان ،طاقت ،بردبارى ،وضع ،رفتار،سلوک ،جهت ،نسبت
علوم مهندسى : ياطاقان
عمران : قسمت تحمل کننده بار
معمارى : بردگاه
ورزش : موقعيت يک نقطه نسبت به نقطه ديگر جهت قطب نما
علوم هوايى : ياتاقان
علوم نظامى : گرا،زاويه حامل ،سمت حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها