معنی و ترجمه کلمه channel به فارسی channel یعنی چه

channel


ابروى پهن ،شيار دراوردن ،کانال ساختن ،کانال تلويزيون ،روگاه شيار،ناودان ،تنگه ،باب ،ابراه ،ابرو،سلسله مراتب ،تعويض محل خدمت مسير انجام کار،رده ،راه ابى ،چانل بى سيم ،ابراهه ،مجراى ابگذرى ،شياردار کردن ،دريا،کندن( مجرا يا راه)،(مج درجمع )هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره ،ترعه ،مجرا،کانال ،خط مشى
علوم مهندسى : فولاد" يو "شکل
کامپيوتر : مجرا
الکترونيک : کانال
عمران : کانال
معمارى : ابراهه
قانون ـ فقه : مجرا
روانشناسى : رس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها