معنی و ترجمه کلمه club به فارسی club یعنی چه

club


: )adj.&n.(چماق ،گرز،(درورق )خال گشنيز،خاج ،کانون ،مجمع : )vti.&vi(چماق زدن ،تشکيل باشگاه يا انجمن دادن
ورزش : باشگاه
علوم نظامى : کلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها