معنی و ترجمه کلمه converge به فارسی converge یعنی چه

converge


تقارت پيدا کردن ،به هم جمع شدن ،توجه بيک نقطه يا يک مقصد مشترک ،(ر ).تقارب خطوط،وجود تشابه ،همگراشدن ،همگرا بودن
علوم نظامى : به هم نزديک شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها