معنی و ترجمه کلمه distribution به فارسی distribution یعنی چه

distribution


تقسيم ترکه متوفى ،جدول توزيع اماد،توزيع اماد توزيع کردن ،پخش کردن ،توزيع ،پخش
الکترونيک : توزيع
عمران : پخش
معمارى : توزيع
قانون ـ فقه : تقسيم ،توزيع
شيمى : توزيع
روانشناسى : توزيع
زيس ت شناسى : پخش
بازرگانى : تقسيم
علوم نظامى : سازمان دادن پراکندگى تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها