معنی و ترجمه کلمه home به فارسی home یعنی چه

home


اسايشگاه ،منزل ،مرزوبوم ،ميهن ،وطن ،اقامت گاه ،شهر،بخانه برگشتن ،خانه دادن(به)،بطرف خانه
کامپيوتر : منزلگاه
عمران : خانه
قانون ـ فقه : وطن ،ميهن
ورزش : زمين خودى
علوم نظامى : جا به داخل لوله راندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها