معنی و ترجمه کلمه jettison به فارسی jettison یعنی چه

jettison


به دريا ريختن کالا براى نجات کشتى ،پرتاب کردن ،بدريا ريزى کالاى کشتى ،(مج ).از شر چيزى راحت شدن ،بيرون افکندن
بازرگانى : به دريا ريختن کالا براى نجات کشتى ،به دريا ريزى محموله
علوم هوايى : پرتاب کردن به بيرون
علوم نظامى : پرتاب وسايل از ناو به خارج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها