معنی و ترجمه کلمه mile به فارسی mile یعنی چه

mile


مايل ،ميل( برابر با ¹ 164متر)،مقياس سنجش مسافت( ميل )معادل9/35 ¹ 16متر
علوم هوايى : مايل
علوم نظامى : ميل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها