معنی و ترجمه کلمه nil به فارسی nil یعنی چه

nil


صفر،پوچ ،هيچ ،معدوم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها