معنی و ترجمه کلمه result به فارسی result یعنی چه

result


برايند،پى امد،دست اورد،برامد،نتيجه دادن ،ناشى شدن ،نتيجه ،اثر،حاصل ،منتج شدن
علوم مهندسى : ناشى
معمارى : پيامد
قانون ـ فقه : نتيجه
روانشناسى : نتيجه
بازرگانى : حاصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها