معنی و ترجمه کلمه rise به فارسی rise یعنی چه

rise


خاتمه يافتن ،نمودار شدن ،ترقى کردن سرچشمه گرفتن ،بلندى ،افزايش ،طالع شدن ،بلند شدن ،از خواب برخاستن ،طغيان کردن ،بالاامدن ،طلوع کردن ،سربالا رفتن ،صعود کردن ،ناشى شدن از،سر زدن ،قيام ،برخاست ،صعود،طلوع ،سربالايى ،پيشرفت ،ترقى کردن ،ترقى خيز
علو م مهندسى : شيب سرچشمه
معمارى : ارتفاع پله
بازرگانى : ترقى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها