معنی و ترجمه کلمه sector به فارسی sector یعنی چه

sector


منطقه عمل ،منطقه مسئوليت ،منطقه واگذارى ،منطقه ماموريت ،(هن ).قطاع دايره ،قسمتى از جبهه ،خط کش رياضى ،ناحيه ،محله ،جزء،تقسيم کردن ،قطاع ،بخش
کامپيوتر : بخش
معمارى : قطاع
بازرگانى : بخش
علوم نظامى : قطاع اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها