معنی و ترجمه کلمه single به فارسی single یعنی چه

single


عزب ،مسابقه يکنفره ،واحد،منفرد،تک ،فرد،تنها،يک نفرى ،انفرادى ،مجرد،(معمولا با )out جدا کردن ،برگزيدن ،انتخاب کردن
قانون ـ فقه : ازدواج نکرده
ورزش : ضربه اى با يک امتياز با تعويض محل دو توپزن ،قايق يک نفره
علوم نظامى : تک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها