معنی و ترجمه کلمه type به فارسی type یعنی چه

type


مدل ،ساختمان ،نمونه ،سنخ ،قسم ،رقم ،گونه ،الگو،قبيل ،حروف چاپى ،حروف چاپ ،کليشه ،باسمه ،ماشين تحرير،ماشين کردن ،طبقه بندى کردن ،با ماشين تحرير نوشتن ،نوع خون را معلوم کردن
علوم مهندسى : تيپ
کامپيوتر : فرمانTYPE
معمارى : تيره
روانشناسى : سنخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها