معنی و ترجمه کلمه victual به فارسی victual یعنی چه

victual


مربوط به تهيه اذوقه ،خواربار تامين کردن ،غذا ذخيره کردن( انبارکردن)،تهيه اذوقه ،ماکولات ،اذوقه
علوم نظامى : مربوط به تامين خوار و بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها